کاربر خانگی


ارایه اینترنت به کابران خانگی، یکی از رسالت های سنتی شرکت همیارنت به شمار می رود. از این رو از سالیان گذشته تا کنون با انواع فناوری قابل استفاده، تلاش نموده است این رسالت را به نحو احسن به انجام رساند. در حال حاضر شرکت همیارنت از طرق اشاره شده فوق (خدمات) می تواند ارتباط کاربران خانگی به اینترنت را برقرار نماید.