سرویس های وایرلس گلچین

حداکثر ۱۶ مگابیت بر ثانیه

۳۱۴۰۰ تومان

مدت زمان قابل استفاده
یک ماهه
سرویس جانبی قابل استفاده
فشفشه
قیمت (تومان)
۳۱۴۰۰

خرید

۱۸ مگابیت بر ثانیه

۱۸۰۰۰۰ تومان

جشنواره نوبهار

ترافیک
۱۸۰ گیگ
مدت زمان قابل استفاده
۱ ساله
سرویس جانبی قابل استفاده
فشفشه
قیمت (تومان)
۱۸۰۰۰۰

خرید

ترافیک۱۰ گیگ ۷ روز

۷۵۰۰ تومان

مدت زمان قابل استفاده
۷ روز
سرویس جانبی قابل استفاده
--
قیمت (تومان)
۷۵۰۰

خرید

تمامی سرویس های وایرلس

مدت سرعت ترافیک هزینه توضیحات
30 روز 16 مگ 50 گیگ 30,000 بعد از اتمام حجم منصفانه سرعت به 512کیلو کاهش می یابد و با خرید حجم به سرعت اولیه بازمیگردد خرید
360 روز 18 مگ 180 گیگ 180,000 خرید
مدت ترافیک هزینه
2 روز 4GB 2.900 خرید
7 روز 10GB 7.500 خرید

سرویس 512Kbps (تا 2560Kbps)

مدت ترافیک هزینه
یک ماهه 2GB 9.000 خرید
یک ماهه 5GB 17.400 خرید
سه ماهه 9GB 39.000 خرید
شش ماهه 20GB 75.000 خرید
یک ساله 30GB 115.000 خرید

سرویس 1024Kbps (تا 5120Kbps)

مدت ترافیک هزینه
یک ماهه 2GB 12.000 خرید
یک ماهه 5GB 19.400 خرید
سه ماهه 9GB 44.000 خرید
شش ماهه 20GB 90.000 خرید
یک ساله 30GB 144.000 خرید

سرویس 2048Kbps (تا 7168Kbps)

مدت ترافیک هزینه
یک ماهه 2GB 14.000 خرید
یک ماهه 5GB 21.400 خرید
سه ماهه 9GB 51.000 خرید
شش ماهه 20GB 102.000 خرید
یک ساله 30GB 165.000 خرید

سرویس 4096Kbps (تا 9216Kbps)

مدت ترافیک هزینه
یک ماهه 2GB 19.000 خرید
یک ماهه 5GB 27.400 خرید
سه ماهه 9GB 69.000 خرید
شش ماهه 20GB 136.000 خرید
یک ساله 30GB 237.000 خرید
استفاده از این سرویس ها به همراه پکیج دانلود شبانه است.

سرعت دانلود تا 2048

مدت ترافیک هزینه توضیحات
یک ماهه 5GB (21.400 + 5.000)26.400 5.000 تومان بابت 140گیگابایت دانلود اضافه در بازه 2 - 7 صبح خرید
سه ماهه 9GB (41.000 + 15.000)56.000 15.000 تومان بابت 430گیگابایت دانلود اضافه در بازه 2 - 7 صبح خرید

سرعت دانلود تا 4096

مدت ترافیک هزینه توضیحات
یک ماهه 5GB (27.400 + 5.000)32.400 5.000 تومان بابت 285گیگابایت دانلود اضافه در بازه 2 - 7 صبح خرید
سه ماهه 9GB (59.000 + 15.000)74.000 15.000 تومان بابت 860گیگابایت دانلود اضافه در بازه 2 - 7 صبح خرید

2048Kbps (تا 7168Kbps)

مدت ترافیک هزینه
یک ماهه 15GB+10GB 40.000 خرید
سه ماهه 45GB+30GB 120.000 خرید
یک ماهه 30GB+20GB 75.000 خرید
سه ماهه 90GB+60GB 225.000 خرید

4096Kbps (تا 9216Kbps)

مدت ترافیک هزینه
یک ماهه 20GB+15GB 60.000 خرید
سه ماهه 60GB+45GB 180.000 خرید
یک ماهه 40GB+30GB 110.000 خرید
سه ماهه 120GB+90GB 330.000 خرید

7168Kbps ( تا 18Mbps )

مدت ترافیک هزینه
یک ماهه 5GB 31.400 خرید
سرعت حداقل تبادل ترافیک هزینه ماهانه
128Kbps 20 GB 37.500 خرید
256Kbps 50 GB 75.000 خرید
512Kbps 80 GB 122.500 خرید
1024Kbps 135 GB 178.000 خرید
2048Kbps 270 GB 291.000 خرید
ترافیک هزینه
1GB 3.000 خرید
2GB 6.000 خرید
3GB 9.000 خرید
5GB 13.400 خرید
10GB 24.400 خرید
20GB 42.400 خرید
50GB 90.400 خرید