سرویس های ADSL گلچین

۱ مگابیت بر ثانیه سه ماهه

۶۰۰۰۰ تومان

آستانه‌ی مصرف منصفانه (GB)
۱۵۵ داخلی یا ۷۷.۵ بین الملل
قیمت سرویس (تومان)
۶۰۰۰۰
ترافیک ماهیانه
۵۱.۷ داخلی یا ۲۵.۸۵ بین الملل
قیمت ماهیانه (تومان)
۲۰۰۰۰

خرید

۱۶ مگابیت بر ثانیه یک ساله

۸۶۴۰۰۰ تومان

آستانه‌ی مصرف منصفانه (GB)
۹۶۱۵ داخلی یا ۴۸۰۷.۵ بین الملل
قیمت سرویس (تومان)
۸۶۴۰۰۰
ترافیک ماهیانه
۸۰۱.۲۵ داخلی یا ۴۰۰.۶۲۵ بین الملل
قیمت ماهیانه (تومان)
۷۲۰۰۰

خرید

بسته ۱۰۰ گیگ

۱۳۰۰۰۰ تومان

میزان ترافیک (GB)
۱۰۰
قیمت هر گیگ(تومان)
۱۳۰۰
خرید

تمامی سرویس های ADSL

سرعت سرویس (Mb/s) مدت زمان (ماه) آستانه‌ی مصرف منصفانه(GB) قیمت سرویس (تومان)
۱۶ ۳ ۹۰۰ داخلی یا ۳۰۰ بین الملل ۳۰۰۰۰ خرید
۸ ۶ ۴۵۰ داخلی یا ۱۵۰ بین الملل ۶۰۰۰۰ خرید
سرعت سرویس آستانه‌ی مصرف منصفانه (GB) قیمت سرویس (تومان) ترافیک ماهیانه(GB) قیمت ماهیانه (تومان)
۵۱۲ کیلو بیت ۲۵ داخلی یا ۱۲.۵ بین الملل ۱۲۵۰۰ ۲۵ داخلی یا ۱۲.۵ بین الملل ۱۲۵۰۰ خرید
۱ مگابیت بر ثانیه ۵۲ داخلی یا ۲۶ بین الملل ۲۰۰۰۰ ۵۲ داخلی یا ۲۶ بین الملل ۲۰۰۰۰ خرید
۲ مگابیت بر ثانیه ۸۲ داخلی یا ۴۱ بین الملل ۲۵۰۰۰ ۸۲ داخلی یا ۴۱ بین الملل ۲۵۰۰۰ خرید
۳ مگابیت بر ثانیه ۹۲ داخلی یا ۴۶ بین الملل ۳۵۰۰۰ ۹۲ داخلی یا ۴۶ بین الملل ۳۵۰۰۰ خرید
۴ مگابیت بر ثانیه ۱۶۲ داخلی یا ۸۱ بین الملل ۴۰۰۰۰ ۱۶۲ داخلی یا ۸۱ بین الملل ۴۰۰۰۰ خرید
۸ مگابیت بر ثانیه ۴۰۲ داخلی یا ۲۰۱ بین الملل ۵۰۰۰۰ ۴۰۲ داخلی یا ۲۰۱ بین الملل ۵۰۰۰۰ خرید
۱۶ مگابیت بر ثانیه ۸۰۲ داخلی یا ۴۰۱ بین الملل ۸۰۰۰۰ ۸۰۲ داخلی یا ۴۰۱ بین الملل ۸۰۰۰۰ خرید
سرعت سرویس آستانه‌ی مصرف منصفانه (GB) قیمت سرویس (تومان) ترافیک ماهیانه(GB) قیمت ماهیانه (تومان)
۵۱۲ کیلو بیت ۷۲ داخلی یا ۳۶ بین الملل ۳۷۵۰۰ ۲۵ داخلی یا ۱۲.۵ بین الملل ۱۲۵۰۰ خرید
۱ مگابیت بر ثانیه ۱۵۵ داخلی یا ۷۷.۵ بین الملل ۶۰۰۰۰ ۵۱.۷ داخلی یا ۲۵.۸۵ بین الملل ۲۰۰۰۰ خرید
۲ مگابیت بر ثانیه ۲۴۵ داخلی یا ۱۲۲.۵ بین الملل ۷۵۰۰۰ ۸۱.۷ داخلی یا ۴۰.۸۵ بین الملل ۲۵۰۰۰ خرید
۳ مگابیت بر ثانیه ۲۷۵ داخلی یا ۱۳۷.۵ بین الملل ۱۰۵۰۰۰ ۹۱.۷ داخلی یا ۴۵.۸۵ بین الملل ۳۵۰۰۰ خرید
۴ مگابیت بر ثانیه ۴۸۵ داخلی یا ۲۴۲.۵ بین الملل ۱۲۰۰۰۰ ۱۶۱.۷ داخلی یا ۸۰.۸۵ بین الملل ۴۰۰۰۰ خرید
۸ مگابیت بر ثانیه ۱۲۰۵ داخلی یا ۶۰۲.۵ بین الملل ۱۵۰۰۰۰ ۴۰۱.۷ داخلی یا ۲۰۰.۸۵ بین الملل ۵۰۰۰۰ خرید
۱۶ مگابیت بر ثانیه ۲۴۰۵ داخلی یا ۱۲۰۲.۵ بین الملل ۲۴۰۰۰۰ ۸۰۱.۷ داخلی یا ۴۰۰.۸۵ بین الملل ۸۰۰۰۰ خرید
سرعت سرویس آستانه‌ی مصرف منصفانه (GB) قیمت سرویس (تومان) ترافیک ماهیانه(GB) قیمت ماهیانه (تومان)
۵۱۲ کیلو بیت ۱۵۰ داخلی یا ۷۵ بین الملل ۷۱۲۵۰ ۲۵ داخلی یا ۱۲.۵ بین الملل ۱۱۸۷۵ خرید
۱ مگابیت بر ثانیه ۳۱۰ داخلی یا ۱۵۵ بین الملل ۱۱۴۰۰۰ ۱۰۱.۷ داخلی یا ۵۰.۸۵ بین الملل ۱۹۰۰۰ خرید
۲ مگابیت بر ثانیه ۴۹۰ داخلی یا ۲۴۵ بین الملل ۱۴۲۵۰۰ ۸۱.۷ داخلی یا ۴۰.۸۵ بین الملل ۲۳۷۵۰ خرید
۳ مگابیت بر ثانیه ۵۶۰ داخلی یا ۲۸۰ بین الملل ۱۹۹۵۰۰ ۹۳.۴ داخلی یا ۴۶.۷ بین الملل ۳۳۲۵۰ خرید
۴ مگابیت بر ثانیه ۹۷۰ داخلی یا ۴۸۵ بین الملل ۲۲۸۰۰۰ ۱۶۱.۷ داخلی یا ۸۰.۸۵ بین الملل ۳۸۰۰۰ خرید
۸ مگابیت بر ثانیه ۲۴۱۰ داخلی یا ۱۲۰۵ بین الملل ۲۸۵۰۰۰ ۴۰۱.۷ داخلی یا ۲۰۰.۸۵ بین الملل ۴۷۵۰۰ خرید
۱۶ مگابیت بر ثانیه ۴۸۱۰ داخلی یا ۲۴۰۵ بین الملل ۴۵۶۰۰۰ ۸۰۱.۷ داخلی یا ۴۰۰.۸۵ بین الملل ۷۶۰۰۰ خرید
سرعت سرویس آستانه‌ی مصرف منصفانه (GB) قیمت سرویس (تومان) ترافیک ماهیانه(GB) قیمت ماهیانه (تومان)
۵۱۲ کیلو بیت ۳۰۰ داخلی یا ۱۵۰ بین الملل ۱۳۵۰۰۰ ۲۵ داخلی یا ۱۲.۵ بین الملل ۱۱۲۵۰ خرید
۱ مگابیت بر ثانیه ۶۱۵ داخلی یا ۳۰۷.۵ بین الملل ۲۱۶۰۰۰ ۵۱.۲۵ داخلی یا ۲۵.۶۲۶ بین الملل ۱۸۰۰۰ خرید
۲ مگابیت بر ثانیه ۹۷۵ داخلی یا ۴۸۷.۵ بین الملل ۲۷۰۰۰۰ ۸۱.۲۵ داخلی یا ۴۰.۶۲۵ بین الملل ۲۲۵۰۰ خرید
۳ مگابیت بر ثانیه ۱۱۰۰ داخلی یا ۵۵۰ بین الملل ۳۷۸۰۰۰ ۹۱.۷ داخلی یا ۴۵.۸۵ بین الملل ۳۱۵۰۰ خرید
۴ مگابیت بر ثانیه ۱۹۳۵ داخلی یا ۹۶۷.۵ بین الملل ۴۳۲۰۰۰ ۱۶۱.۲۵ داخلی یا ۸۰.۶۲۵ بین الملل ۳۶۰۰۰ خرید
۸ مگابیت بر ثانیه ۴۸۱۵ داخلی یا ۲۴۰۷.۵ بین الملل ۵۴۰۰۰۰ ۴۰۱.۲۵ داخلی یا ۲۰۰.۶۲۵ بین الملل ۴۵۰۰۰ خرید
۱۶ مگابیت بر ثانیه ۹۶۱۵ داخلی یا ۴۸۰۷.۵ بین الملل ۸۶۴۰۰۰ ۸۰۱.۲۵ داخلی یا ۴۰۰.۶۲۵ بین الملل ۷۲۰۰۰ خرید
میزان ترافیک (تومان)قیمت بسته
۰.۵ گیگابایت ۱،۰۰۰ خرید
۱ گیگابایت ۲،۰۰۰ خرید
۳ گیگابایت ۶،۰۰۰ خرید
۵ گیگابایت ۱۰،۰۰۰ خرید
۱۰ گیگابایت ۲۰،۰۰۰ خرید
۲۰ گیگابایت ۳۵،۰۰۰ خرید
۵۰ گیگابایت ۸۰،۰۰۰ خرید
۱۰۰ گیگابایت ۱۳۰،۰۰۰ خرید

لازم به ذکر است:

 • تعرفه های فوق بر اساس مصوبه 266  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم گردیده است.
 • با خیال راحت خرید کنید. در صورت خرید سرویس های پر سرعت تر و عدم دریافت سرعت اعلام شده به هر دلیل می توانید طبق شرایط قرارداد، سرویس خریداری شده را برگشت نموده و متناسب با کیفیت لینک ارتباطی خود مجددا اقدام به خرید نمایید.  
 • از آنجا که سرویس ADSL2+ به کیفیت سیم کشی محل استفاده و فاصله از مرکز مخابراتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در صورت عدم دریافت سقف سرعت پس از خرید سرویس، موضوع را حتماً با واحد پشتیبانی شرکت مطرح نمایید تا در اسرع وقت جهت رفع خرابی های احتمالی و بررسی کیفیت لینک ارتباطی شما اقدامات لازم صورت پذیرد.  
 • مشترکین عزیز، آستانه مصرف منصفانه، حداکثر ترافیک مجاز قابل استفاده در یک ماه به صورت دریافت و ارسال بوده و مربوط به استفاده ترکیبی از ترافیک داخلی و بین الملل می باشد. این روش محاسبه در صورتی کاربرد دارد که حداکثر نیمی از ترافیک اشاره شده در جداول فوق به ترافیک بین الملل اختصاص یابد. لیکن به روش دیگر امکان استفاده از تمام ترافیک به صورت مصرف داخلی وجود خواهند داشت.   از آنجا که تعرفه های فوق با در نظر گرفتن نیاز اکثر کاربران اینترنت در کشور تنظیم شده است، در صورتی که در انتخاب بین گزینه های فوق دچار مشکل شدید می توانید با شماره تلفن 3688-071 تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی واحد فروش برای انتخاب مناسب ترین سرویس استفاده نمایید.
 • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، به جای قطع سرویس، پهنای باند تا 128 Kb محدود خواهد شد ومشترک در صورت تمایل می تواند خرید ترافیک نماید.
 • در زمان خرید سرویس هزینه مالیات بر ارزش افزوده به هزینه های فوق اضافه خواهد گردید.  
 • خرید ترافیک -مازاد بر آستانه مصرف منصفانه- طبق تعرفه ترافیک میسر می باشد.  
 • تعرفه مشخص شده، سرعت دانلود را بر اساس بیت بر ثانیه در نظر گرفته است در صورتی که در هنگام دانلود، نرم افزارهای مورد استفاده، سرعت دانلود را با واحد بایت بر ثانیه نمایش میدهند. لذا جهت تبدیل واحد و مقایسه سرعت سرویس ها می بایست سرعت نمایش داده شده در جداول فوق را بر عدد 8 تقسیم نمود تا با سرعت دانلود نمایش داده شده در هنگام دانلود قابل مقایسه باشد.  
 • تعرفه های اعلامی محدودیت مصرف در بازه های ماهیانه نیز دارند. لذا به ستون ترافیک ماهیانه نیز دقت نمایید.  
 • در صورتی که قصد دارید برای اولین بار به جمع مشترکین همیارنت بپیوندید، بابت راه اندازی اولیه و انجام تنظیمات در محل، مبلغ ۱۵٬۰۰۰ تومان به عنوان هزینه نصب به تعرفه های نمایش داده شده اضافه می گردد. همچنین طبق مصوبه کمیسیون 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بابت رانژه وجمع آوری اتصالات مخابراتی نیز، مبلغ 12000 تومان اضافه می گردد.
 • خدمات اشاره شده فوق مطابق  مصوبه کمیسیون 177 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشمول توافق نامه سطح خدمات (SLA) می باشد.