• کليه هزينه ها بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است