خانه محصولات سرويس ADSL
پیش شماره های مراکز مخابراتی شیراز
پیش شماره های ستاره دار بر روی فیبر نوری قرار دارد و امکان سرویس دهی به این شماره ها وجود ندارد.
ولی عصر 626 627 628 629 646* 647* 648* 649*
دستغیب 635 636 623 624 625 639 654* 634* 638* 637*
غدیر 622 621 620 650*
کامیاب 222 223 224
ابوذر 230 233 234 235 231 232* 236*
حافظ 226 227 228 229 225*
ازادگان 824 825 826 834 835 837* 836*
امیرکبیر 822 823 832 833 842 848* 847* 845* 843*
سلمان 820 821 830 831 839* 838*
حضرتی 736 737 738 739
فیاض بخش 725 726 727 735 728
ایمان 631 630 632* 633*
سعدیه 733 732 731 730 734*
اکبراباد 242
صدرا 641 643 640
پیشاهنگ 841 840